ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 16-10-2014

Предмет: "Продажба на действително добити количества дървесина"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 23-09-2014

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на основен ремонт на съществуващи сгради, стопанисвани от ТП ДГС”Селище” – Общежитие №8 - вила и Общежитие – Блок 1 „Рудника”, включително и доставка на строителни материали и оборудване"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 18-09-2014

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали"

Документация за участие    |